Náš tým

JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA, advokát

MUDr. Jiří Knor, Ph.D., konzultant pro oblast urgentní medicíny a přednemocniční péče

MUDr. Ivan Kolombo, konzultant pro oblast urologie

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. konzultant pro oblast nelékařských oborů

prof. MUDr. Jiří Kvasnička, DrSc., konzultant pro oblast vnitřního lékařství

JUDr. Radek Policar, konzultant pro oblast medicínského práva, léčivých, přípravků a personalistiky

Ing. Petr Sláma, konzultant pro oblast veřejného zdravotního pojištění a e-health

Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., konzultant pro oblast ICF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) a rehabilitace

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, konzultant pro oblast kardiologie

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, konzultant pro oblast medicínského práva a veřejného zdravotnictví

JUDr. Alena Tobiášová, MBA, lektor

 

JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA, advokát

advokát, odborný asistent Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Společnost medicínského práva

JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA, advokátJe absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Působil jako odborný asistent na Univerzitě v Hradci Králové, od roku 2003 pracoval jako právník Nemocnice Na Homolce, zároveňzastával funkci zástupce ředitele Lázeňské léčebny Mánes v Karlových Varech a funkci náměstka ředitele Nemocnice Na Homolce pro lázeňskou péči. V současné době působí jako advokát a odborný asistent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v oblasti medicínského práva. Přednáší pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, Academy of Health Care Management, odborné lékařské společnosti, Justiční akademiia řadu dalších institucí. Je členem Výboru guvernérů Evropské nemocniční a zdravotnické federace, členem Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Je spoluautorem mezioborové publikace Medicínské právo (C. H. Beck, 2011). Je organizátorem medicínskoprávních konferencí (Sjezd nemocničních právníků). Je členem hlavní pracovní skupiny pro tvorbu metodiky odškodňování újem na zdraví po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

 

JUDr. Radek Policar

přednosta Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

JUDr. Radek PolicarV roce 2000 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 2000 až 2004 pracoval jako právník ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2004 působí v brněnském Masarykově onkologickém ústavu nejprve jako vedoucí Právního úseku, od roku 2008 jako náměstek pro právní služby a personalistiku, od roku 2010 jako zástupce ředitele. Od 1. listopadu 2013 je přednostou Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.Je autorem publikace Zdravotnická dokumentace v praxi, Grada Pubslihing, 2010, a spoluautorem první a stále jediné české učebnice medicínského práva (Medicínské právo, C. H. Beck, 2011). V současnosti se podílí na tvorbě komentáře k novému občanskému zákoníku. V lektorské činnosti se věnuje všem tématům v rámci zdravotnického práva, také právní regulaci veřejného zdravotního pojištění, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků či biomedicínského výzkumu. Dále se věnuje také pracovnímu právu a managementu (zejména řízení lidských zdrojů), veřejným zakázkám, ochraně soukromí (vč. systému řízení bezpečnosti informací), řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. V této oblasti spolupracuje především s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, s Právnickou fakultou a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Ústavem státu a práva AV ČR, Academy of Health Care Management ad.Podílí se na organizaci medicínskoprávních konferencí v České republice.Je členem Executive Committee, The Czech Republic Unit of the UNESCO International Network in Bioethics.

 

Ing. Petr Sláma

lektor IS ve zdravotnictví na Akademii manegementu a komunikace v Praze

Ing. Petr SlámaJe absolventem VÚT BRNO – katedra ekonomiky a řízení. Pracoval jako analytik, programátor (Kancelářské stroje, VARS – Technicko-ekonomické plánování). Ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR pracoval jako analytik a systémový administrátor na projektech systému zpracování souhrnných dokladů a systému zpracování individuálních dokladů. V Železniční zdravotní pojišťovně pracoval na projektech revizního systému, systému kontroly, evidence a zpracování dat a kontrolního systému receptů a poukazů, jako vedoucí vývoje a analytik. V letech 1996 až 2001 byl ředitelem divize v PIKE ELECTRONIC s.r.o. Pracoval na projektech:: komplexní analýza IS Všeobecné zdravotní pojišťovny SR, IS Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR – výdajová část, registry, datový sklad  a SIS Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, manažerský IS nemocnic, lékový MIS – MZ ČR. Od roku 2001 do roku 2005 působil na Ministerstvu zdravotnictví České republiky jako náměstek pro zdravotní pojištění a IS a ředitel odboru rozvoje zdravotního pojištění. Podílel se na projektech: systém DRG, národní referenční centrum a rezortní informační systém. Od roku 2005 do roku 2009 byl ředitelem Fakultní nemocnice Na Bulovce. V současné době působí jako lektor v oblasti veřejného zdravotního pojištění v IPVZ. Je lektorem MBA studia – kurz eHealth a IS ve zdravotnictví CMC Čelákovice a odborným asistentem Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je projektovým ředitelem a jednatelem společnosti SW Lab, s.r.o. Podílí se na projektech: NRC, grouper DRG, MIS DRG – nemocnice, kraje. Je lektorem Financování a pojišťovnictví ve zdravotnictví na Vysoké škole zdravotnictva a Sociálnej práce sv. Alžbety a členem Grémia MZ ČR pro koncepci zdravotnických informačních systémů.  Působí též jako lektor IS ve zdravotnictví na Akademii manegementu a komunikace Praha.

 

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Přednosta I. interní kliniky - kardiologické FNOL a LF UP

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy V Praze. Je profesorem vnitřního lékařství. V letech 1987 - 1988 byl lékařem na I. interní klinice 1. LF UK. Od roku 1989 působil v Nemocnici Na Homolce. Věnoval se implantaci kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů, diagnostickým screeningovým metodám v srdeční elektrofyziologii, ústavní a ambulantní léčbě poruch srdečního rytmu, radiofrekvenční ablaci poruch srdečního rytmu. Vykonával funkci odborného asistenta na II. interní klinice 1. LF UK. Byl primářem a vedoucím kardiologického oddělení a později přednostou Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. V současné době je přednostou I. interní kliniky – kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Věnuje se implantaci kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologii, radiofrekvenční ablaci, poruchám srdečního rytmu, provoznímu řízení, ekonomice a řízení lidských zdrojů. Podílí se na výuce studentů. Je členem renomovaných profesních organizací: Česká kardiologická společnost: Pracovní skupina pro arytmie a trvalou kardiostimulaci, Deutsche Kardiologische Gessellschaft (Německá kardiologická společnost), Cardiac Electrophysiology Society (Kardiologická elektrofyziologická společnost) a Heart Rhythm Society (Společnost srdečního rytmu, USA).

 

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová

přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, předsedkyně Společnosti medicínského práva

MUDr. Mgr. Jolana TěšinováAbsolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně pracovala v letech 1999 – 2005 na Ministerstvu zdravotnictví nejprve jako vedoucí právního oddělení, později jako ředitelka právního odboru. V letech 2006 – 2008 působila jako odborný asistent Školy veřejného zdravotnictví IPVZ. Od roku 2007 pracuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako odborný asistent, od roku 2009 je přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vyvíjí vzdělávací, konzultační a publikační činnost zejména v oblasti medicínského práva. V této oblasti spolupracuje především s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, Academy of Health Care Management, Justiční akademií, Slovenskou zdravotnickou univerzitou v Bratislavě, odbornými lékařskými společnostmi ČLS JEP ad. Je vedoucím autorem mezioborové publikace Medicínské právo (C. H. Beck, 2011). Je organizátorem medicínskoprávních konferencí (Sjezd nemocničních právníků). Je předsedkyní Společnosti medicínského práva ČLS J. E. Purkyně, členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví, členkou hlavní pracovní skupiny pro tvorbu metodiku odškodňování újem na zdraví po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

 

Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN

MUDr. Olga Švestková Ph.D.Ukončila studium na FVL UK, pracovala na interní odd. Nemocnice v Příbrami a v  nemocnici na Bulovce,  na interní oddělení Garyonis Univerzity Benghazi a od roku 1985 na   Klinice rehabilitačního lékařství 1 LF UK a VFN. Je členem řady mezinárodních a národních odborných společností, odborných a pracovních skupin jako např. International Brain Injury Associaciation, Arge Ost-West, Česko-německá společnost pro rehabilitaci, Pracovní výbor pro spolupráci s World Health Organization (WHO), předsedkyně užší mezirezortní pracovní skupiny pro spolupráci s WHO pro ICF a další národní i mezinárodní organizace, sdružení. Od roku 1990 spolupracuje s MZ ČR a MPSV na přípravě nových zákonů v oblasti rehabilitace. 

Absolvovala řadu odborných stáž a pobytů na univerzitách a v nemocnicích v řadě evropských zemí, USA, Kanadě, Izraeli a v některých afrických zemích, přednášky na cca 60 zahraničních konferencích. Organizovala desítky konferencí,  seminářů s odborníky z celého světa, ze  zemí EU, ve spolupráci s WHO, Evropskou komisí apod. V oblasti vědu a výzkumu byla koordinátor projektu z 6. Rámcového projektu EU a vedoucí nebo účastník několika projektu ze strukturálních fondů EU, WHO, českých grantů a dotací.  Je autorkou vice než 200 odborných publikací, spoluautor monografií a skript populárních článků v denním tisku.

 

JUDr. Alena Tobiášová, MBA

námětkyně ředitele Fakultní nemocnice Brno pro organizační, právní věci a personalistiku

JUDr. Alena Tobiášová, MBA

JUDr. Alena Tobiášová, MBA, je absolventkou Právnické fakulty University J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova universita). Postupně působila jako právník a zástupce vedoucího odboru zdravotnictví Magistrátu města Brna, advokátní koncipientka a sedm let jako advokátka. Od r. 2000 pracuje ve Fakultní nemocnici Brno, nejdříve na pozici vedoucí Právního a kontrolního odboru, od r. 2007 je náměstkyní ředitele pro organizační, právní věci a personalistiku. Vždy se věnovala přednáškové činnosti - Střední zdravotní škola v Brně, IPVZ v Praze, NCO NZO v Brně, Společnost medicínského práva ČLS J. E. Purkyně, CMC Graduate School of Business o.p.s. a další. Externě vyučuje právo na Lékařské fakultě MU v Brně. Je členkou České lékařské společnosti J.E.Purkyně - Společnosti medicínského práva, zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory s dočasným pozastavením výkonu činnosti.